POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Termin naboru wniosków:

 • nabór wniosków został zakończony

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych Programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

 

Beneficjenci:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 15 mln zł
 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie: 35 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

 • 455 650,00 PLN (=100 000 EUR)

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu realizowanego w ramach programu promocji:

 • 1 mln PLN

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

a) w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego– do 50% kosztów kwalifikowalnych;

b) w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% kosztów kwalifikowalnych;

c) w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis:

 • do 60% - dla średniego przedsiębiorcy,
 • do 75% - dla małego przedsiębiorcy,
 • do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego,
 • do 85% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa innego niż mazowieckie.

 

Dodatkowe informacje:

 • Dofinansowanie stanowi:

- pomoc publiczną na udział MŚP w targach,

- pomoc de minimis.

 • Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie:

- realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym za rozpoczęcie realizacji projektu nie traktuje się dokonania rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego, które mogą nastąpić w terminie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,

- okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 30 września 2022 r.

 • W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.
 • Pomoc de minimis może być udzielona wnioskodawcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów, nie przekroczy kwoty 100 000 euro dla jednego przedsiębiorcy.
 • Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.

 

Katalog kosztów kwalifikowalnych

 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy publicznej zalicza się koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty:

- zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego oraz nabycia lub wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki,

- podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju , tj. koszty:

a) diet,

b) noclegów,

c) przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejskiej,

d) innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe.

- transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach, tj. koszty:

a) zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP pracowników wnioskodawcy oraz eksponatów,

b) odprawy celnej i spedycji,

c) bagażu i nadbagażu.

 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty:

- usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;

- podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, tj. koszty:

a) diet,

b) noclegów,

c) przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej,

d) innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe.

- transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych, tj. koszty:

a) zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów,

b) odprawy celnej i spedycji,

c) bagażu i nadbagażu.

- rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;

- organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym koszty:

a) wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego,

b) nabycia lub wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki.

- reklamy w mediach targowych;

- udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;

- organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych, zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej;

- informacyjno-promocyjne projektu , tj. koszty:

a) nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji obcojęzycznych lub dwujęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak: gadżety reklamowe, materiały drukowane, np. foldery, ulotki, wizytówki,

b) produkcji i emisji spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę przedsiębiorcy,

c) zagranicznej reklamy prasowej, internetowej, reklamy w katalogach targowych i branżowych,

d) organizacji prezentacji produktów, kolekcji (np. w formie showroomów),

e) przygotowania obcojęzycznej strony internetowej lub obcojęzycznego modułu do istniejącej strony,

f) przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych.

 

 • Działania promocyjne związane z udziałem w targach mogą składać się z następujących elementów:

- działania związane z organizacją i przeprowadzeniem udziału wnioskodawcy w imprezie targowo – wystawienniczej w charakterze wystawcy;

- organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, w tym w spotkaniach B2B i spotkaniach matchmakingowych.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty usług w zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia i zakupu usług cateringowych.

- organizacja dla kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów pokazów, prezentacji i degustacji produktów.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty usług w zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu i zakupu usług tłumaczenia.

 • Jeśli program promocji nie zakłada inaczej, działania promocyjne dotyczące udziału wnioskodawcy w wyjazdowych misjach gospodarczych kwalifikują się do dofinansowania, jeżeli są realizowane na terenie kraju wskazanego w danym programie promocji.
 • Działania promocyjne związane z udziałem w wyjazdowych misjach gospodarczych mogą składać się z następujących elementów:

- organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, w tym w spotkaniach B2B i spotkaniach matchmakingowych;

- wizyty w siedzibach (zakładach produkcyjnych) kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów;

- wizyty w roli zwiedzającego na imprezach targowo-wystawienniczych;

- organizacja dla kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów pokazów, prezentacji i degustacji produktów;

- organizacja i udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji i organizacji branżowych;

- organizacja i udział w spotkaniach z dziennikarzami.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty usług w zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia i zakupu usług cateringowych.

 • Działania promocyjne związane z organizacją przyjazdowych misji gospodarczych mogą składać się z następujących elementów:

- organizacja dla uczestników misji przyjazdowej pokazów, prezentacji i degustacji produktów;

- odwiedzenie przez uczestników misji stoiska przedsiębiorcy zorganizowanego na krajowej imprezie targowej;

- organizacja i przeprowadzenie wizyt w przedsiębiorstwie wnioskodawcy dla uczestników misji przyjazdowej;

- organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych dla kontrahentów.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty usług w zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia i zakupu usług cateringowych oraz zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej.

 • Działania promocyjne związane z udziałem w seminariach, kongresach i konferencjach mogą składać się z następujących elementów:

- działania związane z organizacją i przeprowadzeniem udziału wnioskodawcy w seminarium, kongresie lub konferencji;

- organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, w tym w spotkaniach B2B i spotkaniach matchmakingowych;

- organizacja dla kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów pokazów, prezentacji i degustacji produktów.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty usług w zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia i zakupu usług cateringowych.

 • Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych (usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy) nie może przekroczyć 5% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu.
 • Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych (informacyjno-promocyjne koszty projektu) nie może przekroczyć 15% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu.
 • Za kwalifikowalne mogą zostać uznane jedynie koszty poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego.
 • Koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2020

Harmonogram naborów na rok 2021 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Regulamin konkursu POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, 2021