POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, produktów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii.

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Termin naboru wniosków:

 • Konkurs zakończony
   

Maksymalna intensywność pomocy:

 • realizacja inwestycji technologicznej - zgodnie z mapą pomocy regionalnej, tj. 
 • 50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;
 • 35% – na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach należących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego;
 • 25% – na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego;
 • 20% – na obszarze należącym do podregionu warszawskiego zachodniego;
 • 15% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 • 10% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przykładowe koszty w projekcie:

 1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego;
 2. Zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;
 3. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;
 4. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części. W niniejszym konkursie w ramach wydatków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy (zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części), kwalifikowalne są również wydatki na zakup usług i materiałów budowlanych w celu przebudowy i adaptacji (budynków, budowli lub ich części) do celów inwestycji technologicznej;
 5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, knowhow oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 6. Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej;
 7. Wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej;
 8. Koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną w zakresie opisanym w Instrukcji wypełniania wniosku.

 

Fiszka informacyjna: POIR 3.2.2 kredyt technologiczny

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Harmonogram naborów na rok 2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Regulamin konkursu poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.