POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • wdrożenie innowacji technologicznej będącej wynikiem własnych lub nabytych prac B+R,
 • uruchomienie na podstawie nowej technologii wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług,
 • wykorzystanie nowej technologii poprzez stworzenie bazy technologicznej, która będzie następnie wykorzystywana do produkcji towarów lub świadczenia usług.

Typy projektów nie mogące uzyskać dofinansowania:

 • zakup wyłącznie środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej,
 • zakup oraz uruchomienie gotowej linii technologicznej, w której już zawarta jest innowacja technologiczna – nowa technologia nie jest wdrożona przez nabywcę, ale przez producenta urządzenia.

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Termin naboru wniosków:

Kolejny nabór planowany jest w terminie: 15 lutego 2018 - 24 maja 2018

Maksymalna wartość dofinansowania:

 • 6 mln PLN.

Maksymalna intensywność pomocy:

 • realizacja inwestycji technologicznej - zgodnie z mapą pomocy regionalnej, czyli w zależności od województwa: mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą maksymalnie starać się o 70%, a średnie o 60%.
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez zewnętrznych doradców – do 50% wartości wydatków.

Przykładowe koszty w projekcie:

 • zakup nieruchomości,
 • zakup i wytworzenie środków trwałych (także używanych),
 • zakup robót i materiałów budowlanych,
 • zakup patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • koszty najmu i dzierżawy gruntów,
 • koszty wykonania studiów, ekspertyz, koncepcji i projektów technicznych.

Wartość wydatków nr 1 i 6 nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowanych.

Fiszka archiwlana: POIR 3.2.2 kredyt technologiczny

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 30 listopada 2016.

Harmonogram naborów na rok 2018 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Regulamin konkursu poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, konkurs nr 3, 16 stycznia 2017.