POIR 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

POIR 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Beneficjenci:

 • MŚP,
 • duże przedsiębiorstwa.

Nabór w tym roku skierowany jest wyłącznie do dużych przedsiębiorstw.

Terminy:

W 2018 r. nie przewiduje się ogłoszenia konkursy dla tego poddziałania. 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

500 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 30 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania:

Dofinansowanie na prace rozwojowe:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 45%;
 • średnie przedsiębiorstwa – 35%; 
 • duże przedsiębiorstwa – 25%;

Z uwzględnieniem premii poziom dofinansowania zwiększa się o 15%.

W przypadku projektów w sektorze B+R realizowanych w ramach I osi POIR, ze względu na możliwość określenia z wyprzedzeniem potencjalnych dochodów generowanych przez projekty, do monitorowania dochodu stosuje się zryczałtowaną stawkę dochodu dla sektora B+R w wysokości 20% (maksymalny poziom dofinansowania w projekcie może wynosić 68% dla regionów słabiej rozwiniętych oraz 64% dla regionów lepiej rozwiniętych).

Przykładowe koszty kwalifikowane:

 • wynagrodzenia,
 • podwykonawstwo,
 • aparatura naukowo-badawcza,
 • budynki i grunty (łączna kwota wydatków na budynki i grunty kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu),
 • pozostałe koszty operacyjne,
 • koszty pośrednie (np. wynajem lub utrzymanie budynku, koszty administracyjne).

Fiszka konkursowa: POIR 1.1.2 fiszka archiwalna. W 2018 r. nie przewiduje się ogłoszenia konkursu dla podziałania POIR 1.1.2. 

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 4 kwietnia 2016.

Harmonogram naborów na rok 2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2017.

Regulamin konkursu POIR 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, konkurs dla dużych przedsiębiorstw, 6 czerwca 2016.