POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych.

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
 • eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe.

Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie albo,
 • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw, albo
 • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
  - w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
  - liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,
  - udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,
  - w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

Terminy:

 • Nabór wniosków został zakończony

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 300 mln PLN, w tym:​

           - I runda – 100 mln PLN

           - II runda – 200 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 1 mln PLN - w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln PLN - w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć:

 • 20 mln euro - jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe,
 • 15 mln euro - jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe,
 • 200 000 euro (a dla przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów – 100 000 euro) - na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis,
 • 2 mln euro - na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć:

 • 50 mln EUR.

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

Dofinansowanie na realizację badań przemysłowych:

- mikro- i małe przedsiębiorstwa - 80% 
- średnie przedsiębiorstwa - 75% 
- duże przedsiębiorstwa - 65% 
- jednostki naukowe - 100%

Dofinansowanie na realizację prac rozwojowych:

- mikro- i małe przedsiębiorstwa - 60% 
- średnie przedsiębiorstwa - 50%
- duże przedsiębiorstwa - 40%
- jednostki naukowe - 100%

Dofinansowanie na realizację prac przedwdrożeniowych:

- w ramach pomocy de minimis - 90%
- w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP - 50%

 

Dodatkowe informacje:

 • Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.
 • Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek dla danego projektu. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy wnioskodawca wycofa wniosek i złoży go ponownie w danej rundzie.
 • Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).
 • Projekt może być realizowany do 31 grudnia 2023 r.
 • Dofinansowanie udzielone przedsiębiorstwu na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe stanowi pomoc publiczną.
 • Dofinansowanie udzielone przedsiębiorstwu na prace przedwdrożeniowe stanowi:

           - pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki lub

           - pomoc publiczną dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych.

 • Pomoc publiczna udzielana przez NCBR może być łączona z inną pomocą publiczną i pomocą de minimis.
 • MŚP jako wnioskodawca może w ramach prac przedwdrożeniowych ponosić koszty kwalifikowalne podwykonawstwa w jeden sposób: albo w ramach pomocy de minimis, albo w ramach usług doradczych dla MŚP.
 • Gdy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, wnioskodawca podaje miejsce realizacji projektu osobno dla każdego konsorcjanta. Żadne z tych miejsc nie może znajdować się w województwie mazowieckim.
 • Kiedy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, każdy konsorcjant uczestniczy w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
 • Gdy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie na zasadzie podwykonawstwa.
 • IP może dofinansować projekt, jeśli wnioskodawca zobowiąże się, że w terminie trzech lat od zakończenia jego realizacji wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie).
 • Wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych rozumiemy jako:

- wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy (w konsorcjum – min. 1 konsorcjanta będącego przedsiębiorstwem) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników, lub wprowadzenie innowacji procesowej;

- udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez inne przedsiębiorstwa (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwo spoza konsorcjum);

- sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwa spoza konsorcjum), z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników nie uznaje się zbycia wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.

Jeśli wdrożenie przyjmie postać:

- sprzedaży praw do wyników projektu w celu ich wdrożenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa albo

- udzielenia licencji na korzystanie z ww. praw,

wnioskodawca (konsorcjanci) zapewni, że nabywca praw do wyników/licencjobiorca wykorzysta wyniki we własnej działalności gospodarczej, tj. w szczególności rozpocznie produkcję innowacyjnych produktów/ świadczenie usług/zastosuje nową technologię w prowadzonej działalności.

 • Jeśli przedsiębiorstwo samodzielnie realizuje projekt, przysługuje mu całość praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem projektu. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły.
 • Jeśli projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, konsorcjantom przysługują prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem projektu. Prawa te przysługują im w proporcji, która odpowiada ich faktycznemu udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych tych badań lub prac. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły.
 • Wnioskodawca nie może łączyć badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych ani prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego etapu, czyli wydzielonego fragmentu prac w projekcie. Badania przemysłowe muszą się zakończyć przed zakończeniem prac rozwojowych. Prace rozwojowe muszą się zakończyć przed zakończeniem prac przedwdrożeniowych.
 • Kierownik prac B+R, kierownik zarządzający projektem oraz osoby wykonujące w zastępstwie ich obowiązki nie mogą być jednocześnie wykonawcami jakichkolwiek prac po stronie podwykonawcy, w tym nie mogą pozostawać w stosunku służbowym lub innej formie współpracy z podwykonawcą. Dotyczy to stosunku pracy, stosunków cywilnoprawnych lub innych form współpracy.
 • Pozostała kadra B+R oraz kadra zarządzająca projektem nie może jednocześnie wykonywać tych samych prac w projekcie po stronie wnioskodawcy oraz podwykonawcy.
 • Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, gdy jednostki realizują projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.
 • Wnioskodawca może w projekcie powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

​- 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorstwo, które samodzielnie realizuje projekt;

- 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo, gdy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum;

- 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;

- 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.

 • Koszty pośrednie projektu są rozliczane ryczałtem. Przyjmuje się ujednoliconą stawkę ryczałtu dla całego projektu w wysokości 25% sumy kosztów bezpośrednich (nieuwzględniających podwykonawstwa).
 • Wnioskodawca może zacząć ponosić koszty kwalifikowalne projektu najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku. Gdy wnioskodawca zacznie realizować projekt przed tym dniem, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się niekwalifikowalne.
 • Wnioskodawca musi realizować projekt (w tym kupować towary i usługi) zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu.
 • Wnioskodawca nie ma obowiązku monitorować dochodu, gdy realizuje projekt samodzielnie lub jako konsorcjum złożone wyłącznie z przedsiębiorstw.
 • W przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum, w którym jest jednostka naukowa, konieczne jest monitorowanie dochodu, gdy całkowity koszt kwalifikowalny projektu przekracza 1 mln EUR.

 

Katalog kosztów kwalifikowanych

 • Z dofinansowania badań przemysłowych, prac rozwojowych, prac przedwdrożeniowych mogą skorzystać zarówno przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów. 
 • Z finansowania prac przedwdrożeniowych mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy.
 • Suma kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Koszty te mogą być finansowane w ramach pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na usługi doradcze dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wybrać, czy koszty ich prac przedwdrożeniowych będą objęte pomocą de minimis czy pomocą publiczną na usługi doradcze dla MŚP. Duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać wyłącznie z pomocy de minimis.

 

Koszty wynagrodzeń

 1. Koszty wynagrodzeń pracowników związane z prowadzeniem badań przemysłowych, prac rozwojowych.
 2. Koszty wynagrodzeń pracowników związane z pracami przedwdrożeniowymi (pomoc de minimis).

 

Koszty podwykonawstwa

 1. Koszty podwykonawstwa związane z badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.
 2. Koszty podwykonawstwa związane z pracami przedwdrożeniowymi.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w kategorii podwykonawstwo nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych, które ponosi się w projekcie na prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis jako konsorcjant przedsiębiorca.

 

Pozostałe koszty bezpośrednie związane z badaniami przemysłowymi, pracami rozwojowymi.

 

 • Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych.

Amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury lub WNiP. 

 • Koszty budynków i gruntów.

Koszty budynków lub gruntów, które w całości lub części wykorzystywane są bezpośrednio na potrzeby prowadzonych badań przemysłowych, prac rozwojowych. Są to laboratoria lub inne pomieszczenia wykorzystywane do badań oraz użytkowane na potrzeby aparatury, sprzętu, materiałów i pracowników projektu, rozliczanych w kosztach bezpośrednich.
Koszty budynków i gruntów są kwalifikowalne w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych projektu.

Kwalifikowalne koszty budynków i gruntów łącznie nie mogą przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych całego projektu.

Podatek od nieruchomości nie stanowi kosztów bezpośrednich projektu.

 • Inne koszty operacyjne.

Pozostałe koszty operacyjne, czyli m.in. te koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, które ponosi się bezpośrednio w związku z realizacją badań przemysłowych, prac rozwojowych projektu.

 

Pozostałe koszty bezpośrednie związane z pracami przedwdrożeniowymi finansowanymi z pomocy de minimis.

 

 • Koszty narzędzi i sprzętu

W ramach tej kategorii finansowane są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z narzędzi, sprzętu i innych urządzeń wykorzystywanych do prac przedwdrożeniowych.
Odpisy amortyzacyjne i koszty odpłatnego korzystania z narzędzi, sprzętu i innych urządzeń są kwalifikowalne w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji prac przedwdrożeniowych.

 • Koszty budynków i gruntów

W ramach tej kategorii finansowane są koszty budynków lub gruntów, które w całości lub części bezpośrednio wykorzystuje się na potrzeby prowadzonych prac przedwdrożeniowych. Są to laboratoria lub inne pomieszczenia wykorzystywane oraz użytkowane na potrzeby aparatury, sprzętu, materiałów i pracowników projektu, rozliczanych w kosztach bezpośrednich.
Koszty budynków i gruntów są kwalifikowalne w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji prac przedwdrożeniowych projektu.

 • Inne koszty operacyjne

W ramach tej kategorii finansowane są też pozostałe koszty operacyjne, czyli m.in. te koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, które ponosi się bezpośrednio w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu.

 

Koszty pośrednie

W ramach kosztów pośrednich finansowane są wydatki, które nie przynależą do pozostałych kategorii. Są to przede wszystkim wynagrodzenia kadry zarządzającej, delegacje oraz koszty administracyjne.
Koszty pośrednie rozlicza się metodą ryczałtową i traktuje jako wydatki poniesione. W ramach projektu nie ma obowiązku zbierać ani opisywać dokumentów księgowych, aby potwierdzić, że poniesiono wydatki, które rozliczono jako koszty pośrednie.
Koszty pośrednie, poniesione w związku z realizacją badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych dofinansowywanego projektu (w ramach pomocy de minimis), rozlicza się metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich bez kosztów podwykonawstwa.
Koszty pośrednie w ramach badań przemysłowych, prac rozwojowych stanowią 25% sumy kosztów wynagrodzeń i pozostałych kosztów bezpośrednich w projekcie. 

 

Źródło: Regulamin konkursu POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, 2021

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Harmonogram naborów na rok 2021 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.