POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych.

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, które nie przewidują prac rozwojowych nie mogą uzyskać wsparcia z UE),
 • elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe,
 • dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przewiduje wdrożenie wyników prac B+R.

Beneficjenci:

 • mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw, spełniające łącznie poniższe warunki:
  - składające się wyłącznie z przedsiębiorców,
  - w jego skład wchodzi co najmniej dwóch (nie więcej niż 5) przedsiębiorców,
  - lider konsorcjum posiada status przedsiębiorcy innego niż MŚP,
  - każdy z Konsorcjantów bierze udział w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. 

Terminy:

 • Termin naboru wniosków dla MŚP: 1 marca – 30 maja 2018.
 • Termin naboru wniosków dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw: 1 marca – 29 czerwca 2018

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • dla MŚP – 700 mln PLN 
 • dla dużych przedsiębiorstw – 700 mln PLN 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • Dla MŚP - 1 mln PLN
 • Dla przedsiębiorcy innego niż MŚP, w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę – 5 mln PLN
 • Dla przedsiębiorcy innego niż MŚP, w przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum przedsiębiorstw – 10 mln PLN 

Maksymalna wartość dofinansowania:

 • 20 mln EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych,
 • 15 mln EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.
 • 200 000 EUR na prace przedwdrożeniowe - pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
 • 2 mln EUR na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć:

 • 50 mln EUR.

Maksymalny poziom dofinansowania:

1) w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych:

Badania przemysłowe: 70% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 60% dla średnich przedsiębiorstw i 50% dla dużych (jeśli uwzględnimy premię, to poziom dofinansowania zwiększa się o 10% dla mikro- i małych firm oraz o 15% dla średnich i dużych).

Prace rozwojowe: 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 35% dla średnich przedsiębiorstw i 25% dla dużych przedsiębiorstw (jeśli uwzględnimy premię, to poziom dofinansowania zwiększa się o 15%).

2) w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis – wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;

3) w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP – wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Prace przedwdrożeniowe stanowią:

a) pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, („pomoc de minimis”) lub

b) pomoc publiczną dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych, o której mowa w rozdziale 8 rozporządzenia MNiSW (dalej: „usługi doradcze dla MŚP”).

*Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Przykładowe koszty kwalifikowane:

I. W ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • wynagrodzenia,
 • podwykonawstwo,
 • aparatura naukowo-badawcza,
 • budynki i grunty (łączna kwota wydatków na budynki i grunty kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu),
 • pozostałe koszty operacyjne,
 • koszty pośrednie (np. wynajem lub utrzymanie budynku, koszty administracyjne).

II. W ramach prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis (wyłącznie dla przedsiębiorców)

 • wynagrodzenia,
 • podwykonawstwo (łączna kwota wydatków kwalifikowanych w kategorii podwykonawstwo nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych ponoszonych w projekcie na prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis przez danego konsorcjanta będącego przedsiębiorcą),
 • pozostałe koszty bezpośrednie (koszty budynków i gruntów),
 • pozostałe koszty operacyjne,
 • koszty pośrednie (np. wynajem, koszty administracyjne).

III. Katalog kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych świadczonych jako usługi doradcze (wyłącznie dla mikro-, małych i średnich Przedsiębiorców)

Suma kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na usługi doradcze dla MŚP nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

 • Koszty podwykonawstwa. 

Ograniczenia, wymogi:

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu (prac B+R) w terminie 3 lat od zakończenia projektu, rozumianego jako:

 • wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Fiszka: PO IR 1.1.1 

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka” - "MAŁE PROJEKTY" 

(finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji)

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • badania przemysłowe i prace rozwojowe,
 • prace rozwojowe (projekty, które nie przewidują prac rozwojowych nie mogą uzyskać wsparcia z UE),
 • beneficjent zobowiązuje się do wdrożenia wyników projektu.

Beneficjenci:

 • mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa

Terminy:

Nabór zakończony.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

150 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

300 000 PLN 

Maksymalna wartość dofinansowania:

1 500 000 PLN

Ograniczenia:

 • Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie innym niż mazowieckie. W przypadku zlecenia w ramach projektu realizacji usług zagranicznemu wykonawcy, warunek uznaje się za spełniony.
 • Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.
 • Wnioskodawca może złożyć w konkursie wniosek o dofinansowanie, który nie jest przedmiotem oceny toczącej się w ramach innego naboru wniosków finansowanego ze środków publicznych albo procedury odwoławczej, albo postępowania sądowo-administracyjnego.
 • W konkursie można złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla danego projektu.
 • W przypadku zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu na terytorium RP, wdrożenie powinno nastąpić w okresie 3 lat od zakończenia projektu i być pierwszym wdrożeniem (przed wdrożeniem poza granicami Polski).
 • Końcowa data realizacji projektu nie może być późniejsza niż 31 października 2018 r.
 • Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
 • Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu przed rozstrzygnięciem konkursu, z zastrzeżeniem, że koszty kwalifikowane projektu mogą być ponoszone najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed tym dniem, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się niekwalifikującymi się do objęcia wsparciem.

Fiszka archiwalna: PO IR 1.1.1 Małe projekty

Źródło: Regulamin konkursu POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, konkurs dla MŚP, 1 sierpnia 2016.

Regulamin konkursu POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, konkurs dla dużych przedsiębiorstw, kwiecień 2016.

Regulamin konkursu POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, małe projektykwiecień 2017

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2017.

Harmonogram naborów na rok 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2017.