POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • badania przemysłowe i prace rozwojowe,
 • prace rozwojowe (projekty, które nie przewidują prac rozwojowych nie mogą uzyskać wsparcia z UE),
 • beneficjent zobowiązuje się do wdrożenia wyników projektu.

Beneficjenci:

 • mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Terminy:

Brak aktualnego naboru. Kolejny nabór planowany jest w terminie 2 październik - 29 grudzień 2017.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • dla MŚP – 1 mld PLN 
 • w konkursie dla dużych przedsiębiorstw – 350 mln PLN 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • MŚP realizujące projekt w innych województwach niż mazowieckie 2 mln PLN,
 • MŚP realizujące projekt w województwie mazowieckim – 5 mln PLN,
 • duże przedsiębiorstwa – 12 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania:

 • 20 mln EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych,
 • 15 mln EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć:

 • 50 mln EUR.

Maksymalny poziom dofinansowania:

Badania przemysłowe: 70% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 60% dla średnich przedsiębiorstw i 50% dla dużych (jeśli uwzględnimy premię, to poziom dofinansowania zwiększa się o 10% dla mikro- i małych firm oraz o 15% dla średnich i dużych).

Prace rozwojowe: 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 35% dla średnich przedsiębiorstw i 25% dla dużych przedsiębiorstw (jeśli uwzględnimy premię, to poziom dofinansowania zwiększa się o 15%).

Przykładowe koszty kwalifikowane:

 • wynagrodzenia,
 • podwykonawstwo,
 • aparatura naukowo-badawcza,
 • budynki i grunty (łączna kwota wydatków na budynki i grunty kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu),
 • pozostałe koszty operacyjne,
 • koszty pośrednie (np. wynajem lub utrzymanie budynku, koszty administracyjne).

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu (prac B+R), rozumianego jako:

 • wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Fiszka archiwalna: PO IR 1.1.1 Aktualna fiszka pojawi się po ogłoszeniu kolejnego naboru. 

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka” - "MAŁE PROJEKTY" 

(finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji)

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • badania przemysłowe i prace rozwojowe,
 • prace rozwojowe (projekty, które nie przewidują prac rozwojowych nie mogą uzyskać wsparcia z UE),
 • beneficjent zobowiązuje się do wdrożenia wyników projektu.

Beneficjenci:

 • mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa

Terminy:

1 czerwca – 31 sierpnia 2017 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

150 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

300 000 PLN 

Maksymalna wartość dofinansowania:

1 500 000 PLN

Ograniczenia:

 • Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie innym niż mazowieckie. W przypadku zlecenia w ramach projektu realizacji usług zagranicznemu wykonawcy, warunek uznaje się za spełniony.
 • Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.
 • Wnioskodawca może złożyć w konkursie wniosek o dofinansowanie, który nie jest przedmiotem oceny toczącej się w ramach innego naboru wniosków finansowanego ze środków publicznych albo procedury odwoławczej, albo postępowania sądowo-administracyjnego.
 • W konkursie można złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla danego projektu.
 • W przypadku zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu na terytorium RP, wdrożenie powinno nastąpić w okresie 3 lat od zakończenia projektu i być pierwszym wdrożeniem (przed wdrożeniem poza granicami Polski).
 • Końcowa data realizacji projektu nie może być późniejsza niż 31 października 2018 r.
 • Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
 • Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu przed rozstrzygnięciem konkursu, z zastrzeżeniem, że koszty kwalifikowane projektu mogą być ponoszone najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed tym dniem, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się niekwalifikującymi się do objęcia wsparciem.

Fiszka konkursowa: PO IR 1.1.1 Małe projekty

Źródło: Regulamin konkursu POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, konkurs dla MŚP, 1 sierpnia 2016.

Regulamin konkursu POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, konkurs dla dużych przedsiębiorstw, kwiecień 2016.

Regulamin konkursu POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, małe projektykwiecień 2017

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2017.

Harmonogram naborów na rok 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2017.