POIR 1.2 Sektorowe programy B+R

POIR 1.2 Sektorowe programy B+R : 

IUSER, INNOship, INNOMOTO, GameINN, INNOCHEM, Innowacyjny recykling, InnoNeuroPharm, PBSE, INNOSTAL, WoodINN, INNOTABOR, INNOTEXTILE, INNOSBZ

Informacje dotyczące wszystkich naborów POIR 1.2 Sektorowe programy B+R: 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: 

 • badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • prace przedwdrożeniowe.

Beneficjent jest zobowiązany do wdrożenia wyników projektu w terminie w terminie 3 lat od zakończenia realizacji tych badań i prac, poprzez: 

 • wprowadzenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej,
 • udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Beneficjenci: 

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

IUSER - sektor teleinformatyczny 

Termin:

 • Aktualnie brak konkursu.

Bloki tematyczne konkursu:

 • Magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych, m.in. technologie sterowania stacjonarnymi / mobilnymi magazynami energii elektrycznej
 • Sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych m.in. rozwój systemów przetwarzania energii elektrycznej zwiększających rolę instalacji
 • Technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej
 • Rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M 
 • Rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 •  150 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 2 mln PLN 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 30 mln PLN 

Fiszka archiwalna:  IUSER. 

INNOship - sektor stoczniowy

Termin:

 • Aktualnie brak konkursu.

Bloki tematyczne konkursu:

 • Nowoczesne metody i narzędzia wspierające proces projektowania oraz eksploatacji jednostek pływających.
 • Rozwój i wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz spełniających aktualne i przyszłe normy środowiskowe form zasilania w energię dla jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Prototypowe konstrukcje i obiekty pływające oraz inne obiekty techniczne wraz z wyposażeniem wdrażające najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne, przeznaczone dla różnych zastosowań i typów żeglugi oraz dla gospodarczego wykorzystania zasobów morza.
 • Opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową.
 • Opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej nowoczesnych, horyzontalnych technik wytwarzania w działalności stoczniowej.

Szczegółowy opis tematów: zakres tematyczny INNOship

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 •  120 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 1 mln PLN 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 60 mln PLN 

Fiszka archiwalna: INNOship

INNOMOTO

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Projekty związane z przemysłem motoryzacyjnym.

Termin:

 • Aktualnie brak konkursu.

Bloki tematyczne:

 • Innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu.
 • Innowacyjne pojazdy i napędy.
 • Innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 300 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 1 mln PLN 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 30 mln PLN 

Fiszka archiwalna: INNOMOTO

INNOWACYJNY RECYKLING - sektor recyclingu surowców mineralnych i drewna

Zakres tematyczny konkursu:

 • recykling materiałów budowlanych,ceramiki, szkła,
 • recykling odpadów drewna,
 • recykling odpadów węgla kamiennego.

Termin:

 • Aktualnie brak konkursu.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 90 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 0,8 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 18 mln PLN.

Czy są ograniczenia?

 • Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
 • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.
 • Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r. 

InnoNeuroPharm - sektor farmaceutyczny oraz neuromedycyny

Zakres tematyczny konkursu:

 • innowacyjne produkty lecznicze
 • innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych,
 • innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny,
 • innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie
 • rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi. 

Termin:

 • Aktualnie brak konkursu.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 190 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 1 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 40 mln PLN.

Czy są ograniczenia?

 • Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
 • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 5 lat.
 • Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r. 

Fiszka archiwalna: POIR 1.2 InnoNeuroPharm 

INNOSBZ - sektor systemów bezzałogowych

Termin:

 • Aktualnie brak konkursu.

Bloki tematyczne konkursu:

 • Bezzałogowe statki powietrzne BSP;
 • Bezzałogowe platformy lądowe BPL;
 • Bezzałogowe platformy operujące w środowisku wodnym BPW;
 • Podsystemy, podzespoły i technologie dla platform bezzałogowych BSP, BPL i BPW;
 • Aplikacje przemysłowe 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 50 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 2 mln PLN 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 20 mln PLN 

Okres realizacji projektu

 • nie może przekraczać 3 lat.

Fiszka archiwalna: INNOSBZ

PBSE - sektor elektroenergetyczny

Termin: 

 • Aktualnie brak konkursu.

Bloki tematyczne konkursu: 

 • Energetyka konwencjonalna: Redukcja poziomu zanieczyszczeń; Podniesienie trwałości, bezpieczeństwa, elastyczności i sprawności pracy bloków; Wychwyt, składowanie i utylizacja dwutlenku węgla; Paliwa, surowce i sorbenty; Kogeneracja i trigeneracja; Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania i wydobycia węgla; Ogniwa paliwowe; Ciepłownictwo;
 • Energetyka odnawialna: Energetyka wiatrowa, Fotowoltaika; Energetyka wodna; Biomasa i biogaz; Energia z odpadów
 • Sieci elektroenergetyczne: Smart grid; Smart metering; Magazynowanie energii; Teleinformatyka; Nowe rozwiązania i usługi;
 • Nowe produkty i usługi: Nowe produkty i usługi, Energetyka prosumencka i rozproszona; E-mobility.

Środki przeznaczone na dofinansowanie: 

 • 120 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 

 • 2 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 

 • 40 mln PLN.

Okres realizacji projektu 

 • nie może przekraczać 4 lat.

Fiszka archiwalna: PBSE

INNOSTAL - branża hutnicza i stalowa

Termin:

 • Aktualnie brak konkursu. 

Bloki tematyczne konkursu:

 • nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania,
 • nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji hutniczej,
 • technologie odzysku i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu,
 • optymalizacja zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego,
 • innowacyjne systemy i technologie zmniejszające szkodliwe emisje do środowiska,
 • innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspomagające hutnicze procesy technologiczne.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 95 mln PLN 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 2 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 

 • 30 mln PLN.

Okres realizacji projektu

 • nie może przekraczać 3 lat.

Fiszka archiwalna: INNOSTAL

INNOCHEM - branża chemiczna 

Zakres tematyczny konkursu:

 • pozyskiwanie surowca: uzdatnianie surowca, pozyskiwanie alternatywnych surowców;
 • wytwarzanie produktów podstawowych: rafinacja ropy naftowej i jej produkty, dodatki do paliw i olejów mineralnych, bazowe produkty chemiczne, nawozy, wielkotonażowe tworzywa polimerowe; 
 • wytwarzanie produktów specjalistycznych: produkty i tworzywa specjalistyczne, tworzywa konstrukcyjne, środki ochrony roślin i produkty biobójcze;
 • nowe technologie: opracowanie i zastosowanie materiałów wysokoprzetworzonych i nanotechnologii, zielona chemia, technologie hybrydowych i kompozytowych, chemiczne aspekty wytwarzania i magazynowania energii;
 • optymalizacja prowadzonych procesów,
 • niskoemisyjne technologie wytwórcze.

Termin:

 • Aktualnie brak konkursu.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 180 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 1 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 20 mln PLN.

Czy są ograniczenia?

 • Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
 • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.
 • Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r. 

Fiszka archiwalana: POIR 1.2 INNOCHEM 

              

WoodINN - sektor leśno-drzewny i meblarski oraz przemysłów współpracujących

Bloki tematyczne konkursu:

 • nowoczesne surowce i materiały dla sektora leśno-drzewnego i meblarskiego,
 • innowacyjne produkty sektora leśno-drzewnego i meblarskiego o unikatowych i zaprojektowanych funkcjach i właściwościach użytkowych
 • innowacyjne technologie produkcyjne i procesy wytwórcze w sektorze leśno-drzewnym i meblarskim

Termin:

 • Aktualnie brak konkursu.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 120 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 1,5 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 12 mln PLN.

Czy są ograniczenia?

 • Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
 • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.
 • Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r. 

Fiszka archiwlana: POIR 1.2 WoodINN

INNOTABOR

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • Projekty związane z przewozem pasażerskim.

Termin:

 • Aktualnie brak konkursu. 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 196 mln PLN.

Fiszka archiwalna: INNOTABOR 

INNOTEXTILE

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • innowacyjne projekty w branży włókienniczej,
 • dotacje muszą być wykorzystane na badania i przemysłowe i prace rozwojowe albo na prace rozwojowe (projekt, który nie uwzględni eksperymentalnych prac rozwojowych nie otrzyma dofinansowania).

Termin:

 • Aktualnie brak konkursu.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 60 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 500 tys. PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 20 mln PLN.

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2017

Harmonogram naborów na rok 2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Regulamin konkursu 1.2 InnoNeuroPharm, styczeń 2017.

Regulamin konkursu 1.2 INNOCHEM, styczeń 2017

Regulamin konkursu 1.2 INNOTEXTILE, marzec 2016.

Regulamin konkursu 1.2 INNOSTAL, sierpień 2017.

Regulamin konkursu 1.2 GameINN, kwiecień 2017.

Regulamin konkursu 1.2 INNOSBZ, maj 2016.

Regulamin konkursu 1.2 INNOTABOR, lipiec 2016.

Regulamin konkursu 1.2 INNOMOTO, wrzesień 2016

Regulamin konkursu 1.2 IUSER, sierpień 2017.

Regulamin konkursu 1.2 PBSE, sierpień 2017.