Krajowe Inteligentne Specjalizacje – KIS

Krajowe Inteligentne Specjalizacje – KIS

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne

KIS 2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej

KIS 3. Wytwarzanie produktów leczniczych

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego

KIS 5. Żywność wysokiej jakości

KIS 6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej i inżynierii środowiska

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

KIS 7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

KIS 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo

KIS 9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

KIS 10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów

KIS 11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)

KIS 12. Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

KIS 13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty

KIS 14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe

KIS 15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne

KIS 16. Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna

KIS 17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

KIS 18. Fotofonika

KIS 19. Inteligentne technologie kreacyjne

KIS 20. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

 

Źródło: Krajowe inteligentne Specjalizacje, wersja 3 z dnia 12 lipca 2016