Krajowe Inteligentne Specjalizacje – KIS

Krajowe Inteligentne Specjalizacje – KIS

 

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO


KIS 1. Zdrowe społeczeństwo

Dział I – Nowe produkty i technologie
I. Badania i rozwój produktów leczniczych
 II. Produkty lecznicze terapii zaawansowanych (ATMP) oraz biologiczne
III. Badania i rozwój innowacyjnych suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
IV. Bioinformatyka
V. Urządzenia i wyroby medyczne
VI. Technologie medyczne
VII. Informatyczne narzędzia medyczne

Dział II – Diagnostyka i terapia chorób
I. Diagnostyka obrazowa oraz oparta na innych technikach detekcji
II. Markery/Testy
III. Telemedycyna
IV. Skoordynowana opieka zdrowotna
V. Nowe cele prewencyjne i/lub terapeutyczne
VI. Badania kliniczne

Dział III – Wytwarzanie produktów
I. Produkty lecznicze biologiczne, biopodobne, innowacyjne, generyczne oraz wyroby medyczne oraz suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
II. Substancje czynne (aktywne) produktów leczniczych (API)
III. Produkty lecznicze do stosowania zewnętrznego, dermatologiczne i kosmetyczne 
IV. Produkty lecznicze pochodzenia naturalnego

 

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego

I. Elementy wspólne dla innowacji sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
II. Gleba i użytki rolne
III. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej
IV. Technologia produkcji roślinnej i zwierzęcej
V. Maszyny i urządzenia rolnicze
VI. Nawozy organiczne i mineralne, środki ochrony roślin i regulatory wzrostu
VII. Produkcja, magazynowanie, przechowalnictwo
VIII. Przetwórstwo płodów rolnych i produktów zwierzęcych
IX. Żywność a konsument
X. Nowoczesne leśnictwo
XI. Innowacyjne produkty drzewne i drewnopochodne
XII. Indywidualizacja produkcji meblarskiej
XIII. Innowacyjne procesy i produkty w przemyśle celulozowo-papierniczym i opakowaniowym

KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

I. Rozwój procesów (bio)technologicznych do wytwarzania innowacyjnych (bio)produktów 
II. Zaawansowane przetwarzanie biomasy do specjalistycznych produktów chemicznych
III. Bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej 
IV. Nowoczesne biotechnologie w ochronie środowiska

 

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

KIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 

I. Wytwarzanie energii 
II. Smart Grids / Inteligentne sieci elektroenergetyczne
III. Magazynowanie energii
IV. OZE
V. Energetyka prosumencka
VI. Energia z odpadów, paliw alternatywnych i ochrona środowiska 

KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo

I. Materiały i technologie
II. Systemy energetyczne budynków
III. Rozwój maszyn i urządzeń
IV. Rozwój aplikacji i środowisk programistycznych
V. Zintegrowane projektowanie
VI. Weryfikacja energetyczna i środowiskowa
VII. Przetwarzanie i powtórne użycie materiałów 

KIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

I. Innowacyjne środki transportu
II. Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu
III. Systemy zarządzania transportem
IV. Innowacyjne materiały w środkach transportu
V. Innowacyjne technologie produkcji środków transportu i ich części

 

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY

KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady

I. Pozyskanie surowców
II. Ekoprojektowanie
III. Przetwórstwo i produkcja
IV. Odpady i ścieki

 

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty 

I. Zaawansowane materiały i nanotechnologie dla celów medycznych i ochrony zdrowia oraz materiały hybrydowe z udziałem żywych tkanek i komórek
II. Ekomateriały oraz materiały kompozytowe i nanostrukturalne biomimetyczne, bioniczne i biodegradowalne 
III. Zaawansowane materiały i nanotechnologie w energii odnawialnej, oraz do transformowania, magazynowania i racjonalizacji gospodarowania energią
IV. Wielofunkcyjne kompozytowe i nanostrukturalne materiały ultralekkie, ultrawytrzymałe, o radykalnie podwyższonej żaroodporności i żarowytrzymałości
V. Zaawansowane materiały i nanotechnologie do zastosowań związanych z bezpieczeństwem
VI. Zaawansowane materiały i nanotechnologie dla produktów o wysokiej wartości dodanej oraz o dużym znaczeniu dla łańcuchów wartości w przemyśle 
VII. Materiały, nanomateriały i kompozyty funkcjonalne o zaawansowanych właściwościach fizykochemicznych i użytkowych
VIII. Wielofunkcyjne nanomateriały kompozytowe o osnowie lub wzmocnieniu z nanostrukturalnych materiałów węglowych oraz innych nanowłókien, nanodrutów i nanorurek i ich technologie
IX. Wielofunkcyjne warstwy oraz nanowarstwy ochronne i przeciwzużyciowe oraz kompozyty i nanokompozyty przestrzenne, warstwowe i samonaprawialne
X. Modelowanie struktury i właściwości wielofunkcyjnych materiałów i kompozytów, w tym nanostrukturalnych o zaawansowanych właściwościach

KIS 9. Elektronika i Fotonika

I. Innowacyjne sensory i detektory (konstrukcja, technologia, materiały)
II. Technologie, materiały i urządzenia dla fotowoltaiki
III. Technologie, materiały i urządzenia światłowodowe
IV. Innowacyjne źródła promieniowania optycznego (materiały, technologie, urządzenia)
V. Systemy oraz sieci sensorowe i telekomunikacyjne
VI. Innowacyjne układy i systemy elektroniki, optoelektroniki i fotoniki scalonej
VII. Zagadnienia aplikacyjne
VIII. Zagadnienia horyzontalne w technologiach sensorowych i fotonicznych

KIS 10.Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne

I. Technologie internetu przyszłości, technologie internetu rzeczy, systemy wbudowane
II. Inteligentne sieci w infrastrukturach
III. Architektury, systemy i aplikacje w inteligentnych sieciach
IV. Zarządzanie informacją w inteligentnych sieciach
V. Interfejsy człowiek-maszyna oraz maszyna-maszyna w inteligentnych sieciach
VI. Standaryzacja, bezpieczeństwo i modelowanie inteligentnych sieci
VII. Pozycjonowanie i nawigacja
VIII. Pozyskiwanie geoinformacji
IX. Przetwarzanie, analizowanie, udostępnianie oraz wizualizacja geoinformacji
X. Geoinformatyka
XI. Innowacyjne zastosowania geoinformacji

KIS 11. Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna

I. Fotowoltaika i inne alternatywne źródła pozyskiwania energii
II. Sensory elastyczne
III. Oświetlenie 
IV. Elektronika osobista i tekstylia inteligentne 
V. Opakowania, logistyka i bezpieczeństwo

KIS 12. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych 

I. Projektowanie i optymalizacja procesów 
II. Technologie automatyzacji i robotyzacji procesów 
III. Diagnostyka i monitorowanie 
IV. Systemy sterowania
V. Maszyny i urządzenia automatyzujące i robotyzujące procesy

KIS 13. Inteligentne technologie kreacyjne

I. Wzornictwo
II. Gry
III. Multimedia

KIS 14. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

I. Projektowanie, budowa i konwersja specjalistycznych jednostek pływających oraz ich specjalistycznego wyposażenia
II. Projektowanie, budowa i przebudowa konstrukcji morskich i przybrzeżnych
III. Procesy i urządzenia wykorzystywane na potrzeby logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

 

Źródło: Krajowe Inteligentne Specjalizacje, wersja 6 (obowiązuje od 01.01.2020 r.)