POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Beneficjenci:

 • mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Terminy: 

28 maj 2018 -  06 lipiec 2018

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 350 mln PLN

     Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 2 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzaju prac, jakie będziemy wykonywać w ramach projektu:

 1. Regionalna Pomoc Inwestycyjna – zgodna z mapą pomocy regionalnej, czyli: mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą maksymalnie starać się o 70%, średnie o 60%, a inne niż MŚP o 50% (wartości procentowe są uzależnione od województwa).
 2. Prace rozwojowe – mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie 45%, średnie 35%, a duże 25%.
 3. Pomoc de minimis mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie 45%, średnie 35%, a duże 25%.

Przykłady wydatków kwalifikowanych:

W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej katalog kosztów kwalifikowanych wygląda następująco:

 • koszty nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego),
 • koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia,
 • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • koszty spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat,
 • koszty spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 4) poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

W ramach prac rozwojowych katalog kosztów kwalifikowanych wygląda następująco:

 • koszty odpowiedniej wiedzy technicznej,
 • koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.

W ramach pomocy inwestycyjnej katalog kosztów kwalifikowanych wygląda następująco:

 • koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Maksymalna dotacja w ramach pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tys. EUR, a w przypadku przedsiębiorcy z sektora transportu drogowego – 100 tys. EUR.

Fiszka: POIR 2.1

Źródło: Regulamin nabory 2.1 POIR, 2018

Harmonogram naborów na rok 2018 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2018.