POIR 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

POIR 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

Termin:

 • komponent usługowy - nabór wniosków zakończony
 • komponent inwestycyjny - nabór wniosków zakończony

 

KOMPONENT USŁUGOWY:

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie firmy.

 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • Realizacja projektów obejmujących zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
 • Projekt może dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej (innowacji organizacyjnej i/lub marketingowej), jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

5 mln PLN

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim  486 404,00 PLN
 • zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie 4 513 596,00 PLN

 
50 mln PLN

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim  4 864 043,00 PLN
 • zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie 45 135 957,00 PLN

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

 • 60 000,00 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu:

 • 400 000,00 PLN

 
Maksymalna intensywność pomocy:

 • 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dofinansowanie w ramach działania jest wypłacane w formie refundacji.

 

Pomoc de minimis:

 • udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis (w rolnictwie i rybołówstwie) otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych (z różnych źródeł i w różnych formach) nie przekroczy kwoty 200 tys. EUR dla jednego przedsiębiorcy,
 • natomiast w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów: 100 tys. EUR.

 

Katalog kosztów kwalifikowalnych:

 • usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego;
 • usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, o których mowa w pkt powyżej, (koszt usługi nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu);
 • materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt pierwszym, (koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu).

Wykonawca usługi, o której mowa w konkursie to są jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni; 
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
 • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Polska Akademia Umiejętności;
 • inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
 • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30  maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).

 

KOMPONENT INWESTYCYJNY:

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji produktowych (nowy lub znacząco ulepszony wyrób, usługa, technologia lub nowy projekt wzorniczy) nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi), opracowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP w etapie usługowym.

 

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową,
 • zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

 

Beneficjenci:

 • mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy z sukcesem zakończyli I etap Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Konkurs nr 3
 
20 mln PLN

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 1 945 617,00 PLN
 • zlokalizowanych w województwach inne niż mazowieckie: 18 054 383,00 PLN

 
Konkurs nr 4
 
5 mln PLN

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 486 404,00 PLN
 • zlokalizowanych w województwach inne niż mazowieckie: 4 513 596,00 PLN

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż zatwierdzona w ocenie wniosku o dofinansowanie złożonym w I etapie usługowym.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

 • 800 000,00 PLN

 

Wsparcie wyniesie do 70% wartości projektu.

 

Dodatkowe informacje:

 • Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące następujących form inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji związanej z wdrożeniem innowacji opracowanej w ramach etapu usługowego:

- inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu,

- inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie.

 • Wkład własny wynosi minimum 30%.

 

Koszty kwalifikowane:

Do kosztów kwalifikowanych projektu zalicza się koszty:

 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości,
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

- będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

- będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

- będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

- będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej trzy lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

 • W przypadku projektów dotyczących realizacji inwestycji początkowej związanej z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, łączna wartość kosztów kwalifikowalnych musi przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

 

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Harmonogram naborów na rok 2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój2020.

Regulamin konkursu poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.